Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2016

Skydelan
20:05
2965 b841 400
Everyday by small step.
Reposted fromptasheq ptasheq viainyou inyou
Skydelan
20:05
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. 
Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Agnieszka Osiecka
Reposted from61sekund 61sekund viainyou inyou
Skydelan
20:04
Skydelan
20:04
2338 d5f5 400
guess what....
Skydelan
20:04
4086 a91c 400
Reposted fromweightless weightless viaczoo czoo
Skydelan
20:04
Reposted frommesoup mesoup viaszydera szydera
Skydelan
20:04
2281 d38b 400
They're up...
Skydelan
20:03
3015 a8c2 400
me this christmas
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazupacebulowa zupacebulowa
Skydelan
20:03
0117 ba75 400
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viastuckedinsoul stuckedinsoul
Skydelan
20:03
Jeśli chcesz być kocha­nym, bądź wart miłości.
— Antoine de Saint-Exupery
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaaanetaxx aanetaxx
Skydelan
20:03
4440 eff2 400
Reposted fromaneth aneth viaknurek knurek
Skydelan
18:43
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
Skydelan
18:43
3460 b273 400
Reposted fromhmiller hmiller
18:38
8889 7b5a 400
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapozakontrola pozakontrola
Skydelan
18:21
9697 b293 400
The Littlest NOPE.
Reposted fromfalconwing falconwing viawastedlife wastedlife
Skydelan
18:21
4295 5ae2 400
Breakfast at Tiffany’s (1961)
Reposted frompeper peper viawastedlife wastedlife
Skydelan
18:21
Reposted frombluuu bluuu viawastedlife wastedlife
Skydelan
18:16
2177 10f3 400
Reposted fromOFFka OFFka viawastedlife wastedlife
Skydelan
18:16
6165 5d94 400
Reposted fromamphetamine amphetamine viawastedlife wastedlife
Skydelan
18:16
9222 ce61 400
Reposted frommisterpeter misterpeter viawastedlife wastedlife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl