Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
4717 3bb7
Reposted fromkarahippie karahippie viadreamadream dreamadream
0445 45ac
Reposted fromMatalisman Matalisman viadreamadream dreamadream
Nie zostawia się tych, których się kocha, kiedy jest ciężko. Właśnie wtedy trzeba zostać i trzymać się razem.
— Jennifer Greene
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianiskowo niskowo
3316 cb05
Reposted fromglupiages glupiages vianiskowo niskowo
1587 1a57 600
Reposted fromhagis hagis vianiskowo niskowo
5561 d176 600
Reposted fromkartoNik kartoNik viaholymoly holymoly
6752 ff19 600
Reposted fromLittleJack LittleJack viaholymoly holymoly
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis vialaparisienne laparisienne
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
3560 5145 600
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
8227 cd71
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
6436 8b0a
Reposted fromHanoi Hanoi vialaparisienne laparisienne
4218 fe3b 600

macymacy:

🌿

Reposted fromfujitsuh fujitsuh vialaparisienne laparisienne
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialaparisienne laparisienne
5329 de2c
4325 b306 600
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl