Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromplayinglove playinglove
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viatysiace-mysli tysiace-mysli
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
Reposted fromplayinglove playinglove
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viailovegreen ilovegreen
7410 f631
8176 3d9c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viailovegreen ilovegreen
6632 9a9d
Reposted froma-antimatter a-antimatter viailovegreen ilovegreen
8935 2626
Reposted fromPjbbbv Pjbbbv viagdziejestola gdziejestola
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viaSalute Salute
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromsopinha sopinha viailovegreen ilovegreen
3868 9385 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viailovegreen ilovegreen
8196 ef66
Reposted frompsst psst viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl