Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

November 19 2019

20:38
20:37
Reposted fromFlau Flau viacarmenluna carmenluna
20:36
20:36
Nie przegap tych wszystkich dni między dziś a tym, czego się boisz albo nie możesz doczekać. Bądź obecna tu i teraz.
— R.Brett - "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromnivea nivea viaataga ataga
20:36
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaMousie Mousie
20:36
1252 003e 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viahattivatti hattivatti
20:35
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viashakeme shakeme
20:35
20:35
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viacudoku cudoku
20:34
20:34
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacudoku cudoku
20:34
2804 e71f
Reposted fromkarahippie karahippie viacudoku cudoku
20:34
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai viacudoku cudoku
20:34
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacudoku cudoku
20:34
5349 d902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacudoku cudoku
20:34
5410 cb46 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
20:34
motu
Reposted fromfrubar frubar viagosialap gosialap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl