Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

12:32
6637 d2c7 500
Reposted fromoll oll viaMagnolia11 Magnolia11
12:32
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień (...)
— Astrid Lindgren
12:32
9585 24b5
Reposted fromwagabunda wagabunda viablackheartgirl blackheartgirl
12:32
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viablackheartgirl blackheartgirl
12:32
1214 b730
12:31
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viajeszczenie jeszczenie
12:31
Reposted fromFlau Flau viajeszczenie jeszczenie
12:31
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeszczenie jeszczenie
12:31
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
12:30
1314 0af1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaXavax Xavax
12:29
1113 daf4 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaXavax Xavax
12:29
2316 182c
Reposted fromdusielecc dusielecc viaaknatazs aknatazs
12:29
2050 8fa1

placidiappunti:

Sincronia

Reposted frompdl2h pdl2h viaaperture aperture
12:29
12:28
12:28
3399 7715
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrarzynka grarzynka
12:27
2600 c918 500
Karpowicz "Ości" 6
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaaknatazs aknatazs
12:27
2896 de5b
Reposted fromsosna sosna viapwg pwg
12:26
4109 8889 500
Reposted frombrumous brumous viaverena-i-p verena-i-p
12:26
By wrócić, już nie wystarczy zamknąć oczy, już nie. By wrócić, trzeba zaprzeć się, po wielokroć. Trzeba odrzucić, zniszczyć. By wrócić. A tam mgła.
— Marcin Świetlicki “Drobna zmiana''
Reposted frompeasorela peasorela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl