Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

22:33
8296 3e12 500
Reposted fromgubert gubert viabanshe banshe
22:33
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viabanshe banshe
22:33
7910 91ff 500
Reposted fromqb qb viabanshe banshe
22:33
7901 5c36 500
Reposted fromqb qb viabanshe banshe
22:33
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
22:33
3349 ef22 500
22:33
2016 1199
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapchamtensyf pchamtensyf
22:33
0308 dcdf 500
Reposted fromthetemple thetemple viapchamtensyf pchamtensyf
22:33
9128 6c05 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapchamtensyf pchamtensyf
22:33
5485 d172 500
Małecki, Ślady
Reposted fromSilentRule SilentRule viapchamtensyf pchamtensyf
22:33
8081 4a83 500
Reposted fromjustynki justynki viazorax zorax
22:32
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viablocked blocked
22:32
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viablocked blocked
22:32
5810 9ff1
22:32
Reposted fromshakeme shakeme
22:32
1820 8cd4
Reposted fromSilentRule SilentRule
22:31
1864 2819 500
Reposted fromSilentRule SilentRule
22:31
1900 f5f6 500
Reposted fromSilentRule SilentRule
22:31
2481 9a70 500
Reposted fromSilentRule SilentRule
22:31
2715 6742 500
Reposted fromsansespoir sansespoir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl