Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

23:02
"A po nocy przychodzi dzień,

A po burzy spokój,

Nagle ptaki budzą mnie

Tłukąc się do okien"

— a.si.
Reposted fromniewiemchybanena niewiemchybanena viabzdura bzdura
23:02
4570 0854
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabzdura bzdura
23:02
23:02
23:01
8924 caad 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaesperance esperance
23:01
5244 c05b 500
Reposted fromhrafn hrafn viaesperance esperance
23:01
2901 08bd 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viaikari ikari
23:01
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
23:01
9718 7ac4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapchamtensyf pchamtensyf
23:01
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol viapchamtensyf pchamtensyf
23:01
6679 ac9e 500
Reposted fromsunlight sunlight viapchamtensyf pchamtensyf
23:00
1307 aafc 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viajustonebullet justonebullet
23:00
6901 6029 500
Reposted fromstroschek stroschek viableh bleh
22:59
Reposted fromshakeme shakeme viarzzkropka rzzkropka
22:59
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
22:57
Reposted fromshakeme shakeme
22:57
Reposted fromshakeme shakeme
22:57
Reposted fromshakeme shakeme
22:57
Reposted fromshakeme shakeme
22:57
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl